Opinia dotycząca gromadzenia wrażliwych danych osobowych COVID-19

Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw
gospodarki, ma prawo do wydawania poleceń przedsiębiorcom w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19. Polecenia te, wydawane w formie decyzji administracyjnej, podlegają
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają
uzasadnienia.
W komunikacie UODO (https://uodo.gov.pl/pl/138/1456) organ nadzorczy informuje
wszystkich zainteresowanych (pracodawców) szczegółami realizacji działań związanych z walką
z koronawirusem, aby zwracali się do Głównego Inspektora Sanitarnego, jako organu
właściwego w tej sprawie.
Również Państwowa Inspekcja Pracy w komunikacie
(https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-zkoronawirusem.
html) informuję, iż „Pracodawca nie jest uprawniony do dokonywania
samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika. Niedopuszczenie pracownika do pracy, ze
względu na potencjalne zarażeniem wirusem może narazić pracodawcę na zarzutu o
nękanie, czy stosowanie mobbingu.”
W związku z tym należy zaniechać również mierzenia temperatury zarówno pracowników
jak i dostawców nawet bez zapisu takowych wyników (mimo, że w takim przypadku
RODO nie ma zastosowania wg. opiniującego). Na marginesie należy dodać, że
planowana jest nowelizacja specustawy, której zapisy będą pozwalała m.in. na badanie
stanu zdrowia pracowników.

Nie ma podstaw prawnych do zbierania wrażliwych danych osobowych od kierowców
oraz pracowników. Mierzenie temperatury przez osobę nadzorująca wjazd na teren zakładu bez
zapisu odczytu jest możliwe, ponieważ w tym przypadku dane osobowe nie będą utrwalane w
systemach informatycznych jak i tradycyjnych. W takich przypadkach nie stosuje się przepisów
RODO.