Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

U S T A W A

z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych

Przepisy ogólne

Art. 1.1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych